Informácie o nás

 

Občianske združenie PRO TORNENSIS bolo založené v 6. mesiaci roku 2000 s cieľom posilnenia kultúrnej, sociálnej a hospodárskej identity obce Turňa nad Bodvou a jej plnohodnotnej integrácie do širšieho regionálneho celku. V súlade so spracovaným materiálom „stratégia rozvoja pre mikroregióny“ sa združenie zameralo na aktivity regionálneho rozvoja na báze endogénnych zdrojov.

V roku 2000 sa zahájili aktivity na budovanie a fungovanie dielní ľudových remesiel a pokračuje sa v tom aj naďalej. Sú vytvorené základy pre remeslá: košikárstvo, hrnčiarstvo, tkáčstvo, kožiarstvo. Pokračuje sa na rozšírení o kováčstvo, stolárstvo a drevorezbárstvo.

Významnejšie aktivity sa týkajú prác s mládežou napr.:

 • Študentský parlament pod vedením Ladislava  Bartóka Ing.
 • Žiacky parlament pod vedením Juliany Bojskovej Mgr.
 • Spolupráca pri organizovaní EKOTÁBOROV v Turni n/B so Spoločnosťou priateľov Zeme
 • Letné tábory ľudových remesiel s Košickým občianskym klubom /KOK/
 • Okrem toho sa členovia združenia zapojili do aktivít pri vytváraní miestneho múzea, pri organizovaní rôznych výstav výrobkov miestnych ľudí – výšivky, maľby, pečivo, košíky z vŕbového prútia.
 • Spolupracujeme aj s vysokými školami formou zadania tém na diplomové práce a s ich konzultáciou. Ostatná téma sa týkala konkrétnej rozvojovej možnosti na vidieku na báze vnútorných zdrojov

 

Združenie sídli v budove č. 60 prenajímanej od obce Turňa n/B, ktorú sme z časti zrekonštruovali a rozšírili z vlastných zdrojov a z vlastných iniciatív za pomoci financovania z FSR – Lokálna infraštruktúra a z projektu "Pracovné miesta a miestne zdroje" (FSR). Rekonštrukcia_budovy_č_60 v obrázkoch .pdf (4,3 MB)

 

Za ostatné roky PRO TORNENSIS o.z. realizovalo tieto podporené projekty:

 • Záchrana kultúrneho dedičstva v roku 2000 podporené s 4 000 USD, Karpatská nadácia
 • Rozvoj občianskej spoločnosti „Humánny zdroj nositeľ rozvoja“ v roku 2002 podporené s 9 500 EUR, NPOA
 • Rozvoj národnostných menšín – Ďalší rozvoj tradičných remesiel národnostnými menšinami v roku 2002            podporené s 10 500 EUR, NPOA
 • Výchova rómskych pracovníkov s mládežou (v spolupráci s o.z.Devleskhero Kher) v roku 2002,                            podporené so 163 000 Sk, NDS
 • Koncom roka 2004 až koniec 2006 naša organizácia  realizovala projekt podporený zo strany FSR sumou 692 715 Sk pod názvom "Poďme spolu". Išlo o aktivity na rozvoj zamestnateľnosti marginalizovaných skupín občanov rozvojom remeselných, chovateľských a pestovateľských zručností. 30% účastníkov aj teraz sa venuje pestovaniu a košíkárstvu v priestoroch Pro Tornensis
 • Na jeseň v roku 2005 do mája 2006 sme  realizovali, projekt FSR Grantová výzva č. 2  "Budovanie pracovného a sociálneho inkubátora I. Etapa". Rekonštrukcia prízemia schátralej budovy s plochou 150 m2 a vybudovanie sociálneho zariadenia. podporené zo strany FSR cez ÚPSVaR sumou                          970 160 Sk.
 • Od augusta do decembra v roku 2006 sme realizovali, ďalší projekt FSR Grantová výzva č. 2 "Budovanie pracovného a sociálneho inkubátora II. Etapa". Rekonštrukcia strechy, vytvorenie daľších priestorov pre činnosť Inkubátora podporené zo strany FSR cez ÚPSVaR sumou                                        1 000 000 Sk
 • Od februara 2007 združenie realizuje aktiváciu nezamestnaných s počtom 36 osôb. Po zmene podmienok sme pokračovali v organizovaní dobrovoľníckej služby od júla 2008 až do dnes  (rok 2014) s rôznym počtom zúčastnených.
                                                                                                                                       S financňým prínosom pre samotných UoZ a s finančnými nákladmi združenia (nevyčíslené) 
 •  V spolupráci s ETP Slovensko sme zabezpečovali aktivity projektov EQUAL, IDA, Habitat, RaHP - V rámci toho každý piatok bolo stretutnutie klientov a klubová činnosť v našich priestoroch (rok 2008) 

                                                                                                                                     V rámci projektu klienti dostávali finančnú a materiálnu výpomoc (nevyčíslené)

 • V roku 2010 sme začali realizovať projekt pod názvom  „Pracovné miesta a miestne zdroje“ (FSR) v celkovej hodnote:                            282 856,60 EUR                                      v rámci projektu sme zamestnali 13 ľudí na novovzniknutých pracovných miestach na 2 roky
 • Ďalší projekt z výzvy DOP-SIA-2009/4.1.3/01 pod názvom „Vzdelávanie - základ kvalitných služieb“  v celkovej hodnote:                          189 917,50 EUR

 • UNDP GEF SGP  pod názvom  „Zvyšovanie energetickej sebestačnosti regiónu Údolia Bodvy“ v celkovej hodnote:                                  122 463 USD

 • Od septembra 2012 sme realizovali projekt pod názvom "Zvyšovanie komunitnej produkcie potravín a iných miestnych výrobkov - Boj proti chudobe s využívaním miestnych zdrojov" (UNDP GEF SGP) v celkovej hodnote                                                                                                                                        129 500 USD

 • V roku 2013 sme realizovali projekt "Objavujeme tradičné chute", v rámci ktorého sme postavili tradičnú pec na pečenie chleba. Projekt bol podporený v rámci grantového programu Pomáhame stavať Vaše sny 2013 fy Holcim (Slovensko) a.s. Celková hodnota projektu bola                                         4 548 EUR

 • Od novembra 2013 realizujeme, ako partner, projekte "Sunrise". Projekt je podporovaný grantom v rámci finančnej podpory z programu cezhraničnej spolupráce ENPI (Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina)

                                                                                                                                                                                                                                                       33 622 EUR

Činnosť združenia je riadená jej štatutárnym orgánom s Ing. 
Ladislavom Bartókom a s Ing. Jozefom Bartókom za pomoci ostatných členov združenia a spolupracujúcich organizáciach.